GDPR och Cookies

AW Elteam AB bedriver el- styr- data- och säkerhetsinstallationer och riktar sig till byggföretag och dess slutkunder, fastighetsbolag och dess hyresgäster samt privatpersoner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna kommunicera i uppdrag och projekt, anmäla elabonnemang, fakturering samt marknadsföring. Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget bedriver affärsverksamhet i form av aktiebolag.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag; t.ex. företag som tillhandahåller tjänster i form av affärssystem eller molnlagringstjänster data. Personuppgifterna överförs för att AW Elteam AB valt att använda tjänster för lagring av data. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt laglig grund samt kundinformation så länge de är aktuella baserat på att vi arbetar med långsiktiga och återkommande kundrelationer.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

Henrik Augustsson, Rollsbovägen 25, 442 40 Kungälv, info@awelteam.se

Om du som kund har synpunkter eller frågor kring hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, alternativt kan klagomål lämnas till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land du bor eller arbetar.