Om oss

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett modernt och energieffektivt liv.

Experter inom elteknik för både det lilla och det stora.

Vi är elektriker och specialister inom elteknik. Med både bredd och spets kan vi leverera proaktiva och trygga helhetslösningar åt våra kunder. Att vara en partner för våra beställare är en förutsättning i alla våra uppdrag. Det är endast tillsammans som vi kan göra ett riktigt bra jobb.

Att skapa värde åt våra kunder med elteknik är vårt huvuderbjudande. Ibland innebär det en helhetsentreprenad på ett stort bygge, ibland en installation av ett nytt uttag i sovrummet.

AW Elteam

 • Trygg, ansvarsfull, proaktiv och proffsig
 • Bredd och spets
 • Partnerskap
 • Tar helhetsansvar
 • Flexibelt och strukturerat

En policy som vägleder och guidar

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På AW Elteam AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på AW Elteam AB. De uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Henrik Augustsson, VD

Standarder och
riktlinjer

Att leverera hög kvalitet inom både levererade tjänster och arbetsmiljö är något som vi lägger stort fokus på. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att certifiera oss inom kvalitet och miljö utifrån de internationella standarderna IS0 9001 och ISO 14001.

Genom att följa de höga krav som dessa certifieringar ställer har de hjälpt oss att utforma rutiner som skapar ett tydligare arbetssätt, vilket leder till högre effektivitet och säkrare leveranser.

 

Arbetsmiljö och medarbetare

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.

 

 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.

 

 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.

 

 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.

 

 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

 

 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.

 

 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.
Kvalitet och säkerhet

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Allt elarbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.
Miljö
 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt 
och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.
Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Som ett led i ett systematiskt elsäkerhetsarbete uppdaterar vi ständigt vårt egenkontrollprogram. Det innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets föreskrifter. Till dokumentet finns upprättade kompetenskort, rollbeskrivningar och kontrolldokument.

GDPR

AW Elteam AB bedriver el- styr- data- och säkerhetsinstallationer och riktar sig till byggföretag och dess slutkunder, fastighetsbolag och dess hyresgäster samt privatpersoner.

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är att kunna kommunicera i uppdrag och projekt, anmäla elabonnemang, fakturering samt marknadsföring. Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget bedriver affärsverksamhet i form av aktiebolag.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag; t.ex. företag som tillhandahåller tjänster i form av affärssystem eller molnlagringstjänster data. Personuppgifterna överförs för att AW Elteam AB valt att använda tjänster för lagring av data. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt enligt laglig grund samt kundinformation så länge de är aktuella baserat på att vi arbetar med långsiktiga och återkommande kundrelationer.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

Henrik Augustsson, Rollsbovägen 24, 442 40 Kungälv, info@awelteam.se

Om du som kund har synpunkter eller frågor kring hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, alternativt kan klagomål lämnas till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land du bor eller arbetar.

Är du vår nästa
kollega?
Hoppas det!

På AW Elteam letar vi alltid efter framtida kollegor som vill vara med och utveckla företaget. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö med bra utvecklingsmöjligheter. Vi brukar själva skryta lite om att vi har en härlig AW-anda. Men det är nog bäst att du får uppleva och bedöma det själv.

Hör gärna av dig om du är nyfiken på oss som arbetsgivare. Kaffet är redo och vi ser fram emot att träffa just dig.